Aula Z Tecnologia 4t ESO

implementació de funcions amb portes de tot tipus


Un cop obtinguda la funció simplificada, podem implementar-la amb portes lògiques que la resoldran.

Si en la funció apareixen tots els termes negats en primer lloc realitzem la negació de totes les variables i després les operacions.

Donada la funció:

funcio

la seva implementació serà:

circuit

Per implementar-la necessitarem un circuit 7404 (2 portes inversores),un circuit 7408 (2 portes AND) i un circuit 7432 (1 porta OR). En total 5 portes en 2 CI.

La funció també es troba integrada en un circuit electrònic i se la coneix amb el nom de or-exclusiva (EXOR).
Funció or-exclusiva o (EXOR)


funcio

La funció pren el valor lògic "1" quan a ó b valen "1" i pren el valor lògic "0" quan a i b són iguals. La seva taula de veritat és:

taula

El seu símbol actual i el símbol antic i en desús és:

simbols

El circuit 7486 integra portes EXOR de dues entrades en un encapsulat de 14 patilles, dues de les quals són la d'alimentació + 5V (14) i massa (7).

L'aspecte d'aquest circuit integrat és:

circuit

Com a exemple podem veure la funció S = a · (c + d) + a · b · c, la seva implementació en portes de tot tipus és:

circuit

Per implementar-la necessitem:

un circuit 7404 (3 portes inversores),

un circuit 7408 (2 portes AND) i

un circuit 7432 (3 portes OR).

Total 8 portes en 3 CI.Ens interessa buscar la manera d'implementar la funció que ocupi el menor nombre possible de portes i de circuits integrats. En aquest món tan competitiu, el mínim de circuits implica menor cost i menor quantitat de portes implica major rapidesa a l'hora de resoldre la funció.
 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA