Aula Z Tecnologia 3r ESO

coordenades relatives


1. Les coordenades


El programa permet treballar amb precisió utilitzant un sistema de coordenades. L'origen de coordenades està situat per defecte al vèrtex inferior esquerre de la zona de dibuix (està representat per unes fletxes verda i vermella).
Tipus de coordenades:

  1. Coordenades absolutes a,b. La primera xifra indica la distància horitzontal (eix OX) des de l'origen. El segon número, representa la distància vertical (eix OY) respecte l'origen.
  2. Coordenades polars p (a,b). La primera xifra indica la distància en línia recta des de la posició anterior. La segona xifra indica l'angle en graus respecte a l’horitzontal, seguint el sentit contrari a les agulles del rellotge.
  3. Coordenades relatives r (a,b). Els números indiquen la distància horitzontal i vertical des del clic anterior.

Les coordenades del punt on és el cursor es poden veure a la part inferior dreta de la pantalla, a la barra d’estat. En primer lloc hi ha les coordenades absolutes del punt (x,y) i en segon lloc les coordenades relatives al darrer punt que s'ha dibuixat.

2. Coordenades relatives


Els números indiquen la distància horitzontal i vertical des del clic anterior.

Font: xtec.cat


Aquesta pràctica consisteix en dibuixar la mateixa figura que abans, però utilitzant coordenades relatives en lloc d'absolutes.

¤ Les coordenades del primer punt les has de donar com a coordenades absolutes (47,86), de la mateixa manera que has fet abans.

¤ Per dibuixar el punt 2, fes clic al botó Coordenades Relatives Font: xtec.cat de la finestra de coordenades. A la casella X: posa-hi el valor 0 i a la casella Y: el valor 117 (això indicarà que només hi ha desplaçament en l'eix Y cap amunt). Per a moviments cap amunt o cap a la dreta, els valors han de ser positius, per a moviments cap avall o cap a l'esquerra els valors han de ser negatius.
Les coordenades relatives de la resta dels punts són:
Punt 3: (98,0)
Punt 4: (0, -35)
Punt 5: (31,0)
Punt 6: (0,-82)
Punt 1: (-129,0)

¤ Dona gruix 3 a la línia i a sota el dibuix posa-hi el text "Coordenades Relatives".

¤ Desa el dibuix amb el nom P24.skf

¤ Imprimeix-lo i compa'l amb el de la pràctica anterior. Les dues figures han de ser exactament iguals.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Miguel Bosch i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA