Aula Z Tecnologia 4t ESO

sistemA DE NUMERACIó hexadecimal


Consta de setze (16) dígits, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E i F.

La manera de comptar en aquest sistema és similar al decimal, és a dir: 0, 1, 2, ..., E, F, 10, 11, 12, ..., 1E, 1F, 20, 21, 22, ... 2E, 2F, 30, 31, 32, ... 3E, 3F, ...

L'equivalència entre hexadecimal i decimal és:

HEX
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
DEC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


Per canviar un número de sistema hexadecimal a decimal es procedeix de la manera següent:

Primer s'expressa el nombre hexadecimal en el seu polinomi equivalent, a continuació es calcula el polinomi i el resultat és el nombre en base 10.

... abcde (16) = N (10)

N = a164 + b163 + c162 + d161 + e160

Per exemple:

a) el nombre 3A1 en base 16, el podem expressar en base 10:

3 x 162 + (A)10 x 161 + 1 x 160 = 768 + 160 + 1 = 929

b) el nombre 3BF8 en base 16, el podem expressar en base 10:

3 x 163 + (B)11 x 162 + (F) 15 x 161 + 8 x 160 = 12288 + 2816 + 240 + 8 = 15352

Per a realitzar el canvi de base decimal a base hexadecimal es procedeix com s'indica a continuació:

Es divideix el nombre decimal entre 16, contínuament fins que totes les restes i quocients siguin valors entre 0 i 15 (F). El nombre hexadecimal serà el format per l'últim quocient (bit de més pes) i totes les restes.

Per exemple:

El nombre 3571 en base decimal, el podem expressar:

hexadecimal

La fàcil conversió que té aquest sistema amb el binari el fa molt atractiu.

L'equivalència entre hexadecimal, decimal i binari és:

hexadecimal
decimal
binari
0
0
0000
1
1
0001
2
2
0010
3
3
0011
4
4
0100
5
5
0101
6
6
0110
7
7
0111
8
8
1000
9
9
1001
A
10
1010
B
11
1011
C
12
1100
D
13
1101
E
14
1110
F
15
1111


Per canviar un número de sistema binari a hexadecimal es procedeix de la manera següent:

Primer s'agrupa el nombre binari en blocs de quatre bits començant pel bit de menys pes. Després es converteix cada un dels grups en el seu equivalent hexadecimal.


Per exemple:

a) el nombre 11101011011 en base 2, el podem expressar en base 16:

111,0101,1011 = 75B

b) el nombre 11011010110110 en base 2, el podem expressar en base 16:

11,0110,1011,0110 = 36B6


Per canviar un número de sistema hexadecimal a binari es procedeix de manera similar:

Primer es converteix cada dígit hexadecimal en el seu equivalent binari de quatre bits. Després s'agrupen i ja està resolt:

Per exemple:

a) el nombre 15E8 en base 16, el podem expressar en base 2:

15E8 = 0001,0101,1110,1000 = 0001010111101000

b) el nombre 123 en base 16, el podem expressar en base 2:

123 = 0001,0010,0011 = 000100100011 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA