Aula Z Tecnologia 4t ESO

corrent altern i corrent continu


Tot i que l'electricitat estàtica fa més de 2 000 anys que es coneix, no ha estat fins als dos darrers segles que s'ha aconseguit generar i utilitzar de forma útil. Sens dubte, el progrés tecnològic del darrer segle és degut en bona part a l'electricitat. Com ja has estudiat en cursos anteriors, podem considerar bàsicament dos tipus de corrent elèctric: el corrent continu i el corrent altern.

Senyal continu

El corrent continu es caracteritza pel fet que el desplaçament d'electrons es fa sempre en el mateix sentit, amb una tensió i intensitat constants en el temps. És el corrent que proporcionen, per exemple, les piles i les bateries.

Senyal alternEn canvi, el corrent altern es distingeix pel fet de ser un corrent variable en què les principals magnituds que el defineixen, tensió i intensitat, canvien contínuament de valor i de sentit. És el corrent que es fa servir majoritàriament, tant als habitatges com a les indústries. Quan connectem un aparell a un endoll li estem subministrant corrent altern.

Un oscil·loscopi mostra senyals elèctriques variables en el temps, pot mesurar un gran nombre de fenòmens, amb un transductor adequat, capaç de donar-nos, per exemple el valor d’una  pressió, nivell de vibracions d’un cotxe,…..


Alta tensióJa al final del segle XIX, i després de grans disputes sobre quin era el millor sistema de distribució d’electricitat, el corrent altern va guanyar la batalla al corrent continu pels seus avantatges pel que fa a producció, transport, distribució i utilització.
És especialment avantatjós l’ús del corrent altern en el transport d’energia elèctrica, ja que permet minimitzar al màxim les pèrdues a la xarxa elèctrica. Per reduir considerablement aquestes pèrdues, atès que els centres de producció d’electricitat i els centres de consum estan situats a grans distàncies, cal transportar el corrent a altes tensions. És per això que, un cop produïda l’electricitat a les centrals, cal elevar-ne el voltatge per al transport, i tornar-lo a disminuir per al consum, per mitjà d’uns aparells, anomenats transformadors, que només funcionen amb corrent altern. El corrent altern que produeixen els generadors a les centrals i que utilitzem habitualment és del tipus sinusoïdal. Es tracta d’un senyal elèctric periòdic, és a dir, que es reprodueix en intervals de temps iguals. A casa fem servir corrent altern de 220 volts i 50 hertzs de freqüència.

Esquema          Esquema


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA