Aula Z Tecnologia 4t ESO

tipus de xips


XipsBàsicament, podem distingir dos tipus de xips o circuits integrats, en funció del seu camp d’aplicació: els analògics o lineals i els digitals.

• Xips analògics o lineals. Serveixen per gestionar imatges i sons, tractar i amplificar senyals analògics, regular tensió, etc. Solen dialitzar-se en televisors, equips d'àudio, equips de control de velocitat de motors…
Un exemple de xip d’aquestes característiques és l’amplificador operacional 741, molt útil en projectes escolars de tecnologia.

• Xips digitals. Dins d’aquesta categoria s’apleguen tots aquells xips utilitzats en sistemes digitals i que basen el seu funcionament en la tecnologia digital o binària, en què la informació pot adoptar dos valors o estats diferents, anomenats 0 i 1. Els més coneguts són els microprocessadors dels ordinadors, els xips de memòria o els microcontroladors utilitzats en nombrosos aparells i màquines.

Tanmateix, hi ha xips mixtos que utilitzen les tecnologies analògica i digital per realitzar funcions específiques. En aquest apartat podem destacar l’NE555, molt versàtil i útil per muntar circuits temporitzadors o generadors d'audiofreqüència, emprat en alarmes, brunzidors, instruments musicals, etc.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA