Aula Z Tecnologia 4t ESO

muntatges electrònics bàsicsPer il·lustrar aquests dos sistemes de treball del transistor, en commutació i en mode lineal, vegem ara un parell d’exemples per controlar i regular la lluminositat d’una bombeta.
En primer lloc, analitzarem un circuit senzill amb el transistor funcionant en commutació, per fer un control tot o res de la bombeta, és a dir, per encendre-la o apagar-la.

Circuit bàsicEn aquesta figura hi ha representats dos circuits equivalents. En ambdós casos, el transistor es troba en estat de blocatge (OFF) i, per tant, la bombeta està apagada.

En el circuit 1, la base del transistor no rep corrent d’entrada, ja que està connectada directament al pol negatiu a través de l’interruptor 1, que està tancat.

En el circuit 2, la base tampoc no rep corrent, ja que l’interruptor 2 està obert i per tant el seu terminal és a l’aire. En aquests dos circuits, en lloc de l’interruptor podríem haver fet servir altres dispositius, com ara un final de cursa o un detector magnètic.

Encara que els dos circuits són similars i puguin funcionar de forma satisfactòria, en el circuit 2 el transistor pot presentar problemes d’inestabilitat quan la base és a l’aire (estat OFF, interruptor obert), ja que llavors és molt sensible als paràsits, és a dir, el terminal de base fa d’antena, i pot succeir que la bombeta no quedi totalment apagada. En canvi, el circuit 1 no presenta aquests possibles problemes d’inestabilitat perquè el terminal de base mai no és a l’aire i sempre rep algun tipus de polaritat, de signe negatiu quan l’interruptor està tancat o bé de signe positiu a través del resistor de polarització RB quan l’interruptor està obert.


Circuit ON


En canvi, en tots dos circuits, quan s’accionen els respectius interruptors, la base rep corrent a través del resistor de polarització RB i s’estableix el corrent de base-emissor IBE. El transistor, aleshores, condueix entre col·lector-emissor (ICE) encén la bombeta.Ara analitzarem un circuit simple amb el transistor funcionant en mode lineal, però en aquest cas no només encendrem i apagarem la bombeta, sinó que a més podrem regular-ne la intensitat lluminosa a voluntat nostra.

Circuit

En aquest circuit, a través del potenciòmetre podem regular la intensitat de base. El transistor, en funció d’aquest corrent de base, regularà el corrent del col·lector, que és el que travessarà la bombeta i generarà una lluminositat determinada. Quan el cursor del potenciòmetre es trobi a l’extrem inferior (vegeu l’esquema), el corrent de base serà zero (IB = 0) i el transistor es trobarà en estat de blocatge. A mesura que anem movent el cursor cap a l’extrem superior, el corrent de base cada cop serà més gran i la bombeta anirà subministrant més llum perquè la travessarà més intensitat de col·lector i rebrà més tensió. Quan el cursor estigui a l’extrem superior, la conducció del transistor i la il·luminació de la bombeta seran màximes.Temporitzador


TemporitzadorUna altra aplicació electrònica bàsica és la que mostra el circuit de la figura. Es tracta d’un senzill circuit temporitzador retardat a la connexió. Un circuit º és aquell que actua en funció del temps. Per tant, en aquest circuit, en prémer el polsador, es produirà un retard de temps abans no condueixi el transistor i s’encengui el LED.

Inicialment el condensador C està descarregat i el transistor es troba en estat de blocatge (OFF). En donar tensió al circuit, el condensador C s’anirà carregant a través del resistor R1, fins que arribarà un moment que la tensió en extrems del condensador tindrà un valor suficient per fer conduir el transistor i encendre el LED.

Per tornar a activar el temporitzador, només caldrà prémer el polsador, el qual descarregarà el condensador, apagarà el LED i posarà el transistor en estat de blocatge. En deixar de prémer el polsador es repetirà l’operació de temporització descrita.Circuit de regulació electrònica de llumTambé pot servir per variar la velocitat d’un petit motor de CC, sempre que el consum no superi la intensitat màxima de col·lector ICmax del transistor. En el BC337, la ICmax  és de 0,5A.Quadre resum de simbologia

Circuit regulador de llum

En aquest circuit, podrem regular la lluminositat de la bombeta a voluntat nostra, pretenem que el transistor treballi en mode lineal. El potenciòmetre, connectat com a divisor de tensió, permet regular la intensitat de base i, per tant, les condicions de treball del transistor. Quan el cursor del potenciòmetre està situat a l’extrem inferior o esquerre (a prop del pol negatiu), el corrent de base és pràcticament zero i el transistor no condueix. Quan movem el cursor cap a l’altre extrem (a prop del pol positiu), la intensitat de base augmenta i el transistor condueix cada cop més, i fa que la lluminositat de la bombeta augmenti progressivament. Quan el cursor es troba a l’extrem superior o dret, la intensitat de base i la conducció del transistor són màximes, i la bombeta il·lumina amb la màxima intensitat.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA