Aula Z Tecnologia 4t ESO

estalvi energètic: arquitectura bioclimàtica

L'arquitectura bioclimàtica consisteix en el disseny d'edificacions tenint en compte les condicions climàtiques, aprofitant els recursos disponibles (sol, vegetació, pluja, vents) per disminuir els impactes ambientals, intentant reduir els consums d'energia.

Un habitatge bioclimàtica pot aconseguir un gran estalvi i fins i tot arribar a ser sostenible en la seva totalitat. Tot i que el cost de construcció pot ser major, pot ser rendible, ja que l'increment de l'habitatge es compensa amb la disminució dels rebuts d'energia.

El fet que la construcció avui en dia no tingui en compte els aspectes bioclimàtics, s'uneix al poc respecte per l'ambient que inunda als països desenvolupats i en vies de desenvolupament, que no posen els suficients mitjans per frenar el desastre ecològic que deixem al nostre pas.

Tot i que sembla un concepte nou, es porta utilitzant tradicionalment des d'antic; un exemple d'això són les cases emblanquinades a Andalusia o les teulades orientats al sud en l'hemisferi Nord, a fi d'aprofitar la inclinació del sol.

Adaptació a la temperatura:

És potser en aquest punt on és més comú incidir quan es parla d'arquitectura bioclimàtica. el més habitual, és aprofitar al màxim l'energia tèrmica del sol quan el clima és fred, per exemple per a calefacció i aigua calenta sanitària. Aprofitar l'efecte hivernacle dels vidres.Tenir les mínimes pèrdues de calor (bon aïllament tèrmic) si hi ha algun element calefactor.

Quan el clima és càlid el tradicional és fer murs més amples, i tenir la teulada i la façana de la casa amb colors clars. Posar tendals i vidres especials com a doble vidre i tenir bona ventilació són altres solucions. En el cas d'usar algun sistema de refrigeració, aïllar l'habitatge.

Comptar davant d'un habitatge amb un gran arbre de fulla caduca que tapi el sol a l'estiu i a l'hivern ho permeti també seria una solució.

Orientació:

Amb una orientació dels buits envidrats al sud a l'hemisferi nord, o nord en l'Hemisferi Sud, és a dir, cap a l'equador, es capta més radiació solar a l'hivern i menys a l'estiu, encara que per a les zones més càlides (amb temperatures mitjana superiors als 25°C) és substancialment més convenient col·locar els vidres en el sentit oposat, això és, donant-li l'esquena a l'Equador; d'aquesta manera a l'estiu, la cara de vidre només serà irradiada pel sol en els primers instants de l'alba i en els últims moments de l'ocàs, i a l'hivern el sol mai banyarà aquesta façana, reduint el flux calorífic al mínim i permetent utilitzar conceptes de disseny arquitectònic propis de l'ús del vidre.

Orientació

Aïllament tèrmic:

Aïllament tèrmicEls murs gruixuts retarden les variacions de temperatura, per la seva inèrcia tèrmica. un bon aïllament tèrmic evita, a l'hivern, la pèrdua de calor per la seva protecció amb l'exterior, i a l'estiu l'entrada de calor.

Existeixen en el mercat moltes solucions tècniques per aconseguir aquest aïllament com el poliestirè, la llana de roca, l'escuma de poliuretà, etc.

Ventilació creuada:

La diferència de temperatura i pressió entre dues estances amb orientacions oposades, genera un corrent d'aire que facilita la ventilació.

Per generar fred, el més senzill és forçar un corrent d'aire des del nord, que passi per tota la casa i vagi per la part més alta de l'habitatge.

A la part nord és recomanable la plantació de vegetació amb la doble finalitat d'esmorteir els freds vents a l'hivern i crear un ambient fresc a l'estiu.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA