Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·lacions d'evacuació

Una vegada que l'aigua ha sortit de l'aixeta o l'electrodomèstic i ha estat utilitzada s'ha evacuar. L'aigua que ja ha estat utilitzada se li denomina aigua residual o aigües negres. Les aigües de pluja, quan conflueixen en espais tancats com els patis, també han de ser evacuades. A les aigües de pluja se les coneix com a aigües pluvials.

La xarxa encarregada de recollir les aigües residuals i les pluvials es coneix com a xarxa d'evacuació o desguàs. La diferència principal entre la xarxa d'aigua potable i una d'evacuació és que en la primera l'aigua es desplaça per pressió, mentre que a la xarxa d'evacuació es desplaça per l'acció de la gravetat.

XARXA D'EVACUACIÓ A L'INTERIOR DE L'HABITATGE

La xarxa d'evacuació de l'habitatge està formada per una sèrie d'elements que porten les aigües

residuals i pluvials fora de l'edifici. Podem distingir dos tipus d'elements:

Sanitàris

Aparells sanitaris: Són els elements que ens faciliten l'evacuació de les aigües negres. Els més habituals són la banyera, el vàter, el bidet, la pica i el lavabo. Com veurem més endavant, algun d'aquests element ja porta incorporat un sifó per evitar olors i altres necessiten un pot sifònic.

Canonades: Són normalment de PVC i discorren de forma horitzontal amb un petit pendent que permet que les aigües negres circulin per gravetat sense arribar a excessives velocitats que ocasionen molestos sorolls. Un problema habitual és que aquests tubs estan allotjats per sota del nostre forjat (el nostre sòl), just a sobre de l'escaiola de l'habitatge inferior. A causa d'aquesta ubicació, quan hi ha un trencament, aquesta afecta a l'habitatge inferior.

Des dels aparells sanitaris sanitaris i electrodomèstics, les aigües negres recorren un camí sempre per gravetat fins a arribar a la xarxa de clavegueram pública. En aquest recorregut trobem diferents tipus de canalitzacions:Esquema desguas

- Baixants: Són canalitzacions verticals que recorren l'edifici en tota la seva alçada recollint les aigües negres de cada planta i conduint fins a la part inferior de l'edifici. normalment estan folrades amb maó perquè no quedin vistes en els nostres habitatges.

- Derivacions: Són les canonades.

- Ventilació: Es tracta d'una canonada paral·lela a la baixant que evita l'efecte de succió que es produeix quan baixa una massa considerable d'aigua. Aquest efecte provoca per exemple, que els sifons dels vàters es quedin gairebé buits i entrin males olors a la llar.

- Horitzontals que recullen les aigües negres de cada habitatge i les condueixen a les baixants.

- Manguetó: Els inodors solen estar connectats directament a les baixants mitjançant aquesta peça.

- Col·lector: És la conducció que recull les aigües negres de totes les baixants i la condueix fins a l'arqueta anterior a la escomesa. 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA