Aula Z Tecnologia 4t ESO

instal·lacio d'aigua

INSTAL·LACIÓ A L'INTERIOR DE L'HABITATGE:

DISTRIBUCIÓ INTERIOR

Un cop a l'interior de l'habitatge, el primer element que trobem és una clau de pas que talla per complet el subministrament d'aigua. D'aquesta clau es distribueixen la resta de canonades queproporcionen aigua als diferents punts de la casa. Aquests circuits d'aigua són oberts, és a dir, tenen una sortida al final i una sola via d'arribada de l'aigua. Per tal de generar l'aigua calenta sanitària (ACS) una canonada alimenta un generador o intercanviador de calor. Des d'aquest element surt un nou circuit amb l'aigua calenta.

Les zones humides de l'habitatge (lavabos, i cuina) solen disposar d'una clau de tall independent tant de l'aigua freda com de l'aigua calenta. A més, gairebé tots els punts de subministrament porten la seva pròpia clau de tall.


TIPUS DE CANONADES I ACCESSORIS

Fins fa ben poc, el material més usat en la instal·lació interior de l'habitatge era el plom. El seu principal avantatge era la seva mal·leabilitat i fàcil instal·lació. El plom ha estat prohibit pel fet que desprèn elements contaminants i nocius per a l'ésser humà.

A l'hora de triar un material hem de plantejar alguns aspectes com la durabilitat o la facilitat de la seva instal·lació. Alguns d'aquests materials són:

Acer galvanitzat: Aquest material ha deixat d'usar-se en general a causa de la dificultat de realitzar les rosques i a la seva tendència a la corrosió; quedant aquest material per a ús de canonades generals de gran diàmetre.

Coure: Aquest és el material més utilitzat en canonades d'aigua. Les unions s'efectuen soldades a
peces especials a base d'estany. Tenen més resistència a la corrosió que les anteriors. Es fabriquen tubs de fins a 18 mm de secció, sent més flexibles i adaptant-se així a les corbes en encastaments.

Polipropilè: Aquestes canonades s'utilitzen en instal·lacions interiors. Són més cares que les de coure però resulten de fàcil instal·lació ja que les seves unions s'efectuen mitjançant peces de soldadura tèrmica. Suporten temperatures de fins a 90 ºC sense generar condensacions. Aquestes canonades són ideals per encastament perquè tenen molt poca pèrdua de càrrega.

Polietilè: Aquestes canonades s'empren en grans canonades d'aportació per la seva característica flexibilitat. Tenen menor resistència que les de polipropilè, i no suporten temperatures elevades. En general s'usen en instal·lacions exteriors sota rasa. Estan exemptes de patir corrosió però els afecta la seva exposició als raigs solars, debilitant el material. En petits diàmetres disposen d'unions especials i en grans diàmetres es realitza una unió tèrmica.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA