Aula Z Tecnologia 2n ESO

com dissenyem un circuit?


Una eina molt útil per l'estudi i disseny del circuits són les taules de la veritat. Aquestes taules es basen en els estats d'accionament dels aparells de comandament i la repercussió que aquests estats tenen sobre els receptors que comanden.

Un interruptor té dues posicions o estats: accionat o no accionat que els representarem amb un 1 i un 0 respectivament.

Un receptor també té dues posicions o estats: els representarem amb un 1 quan estan en funcionament i amb un 0 quan no estan funcionant.

Procediment per realitzar una taula de la veritat d'un circuit

1 - Assignarem una lletra a cada aparell de comandament i unaaltra a cada receptor. Les lletres que representen els aparells de comandament es col·loquen a l'esquerra de la taula i les dels receptors es posen a la dreta.

taula de la veritat


2 - Partirem de la suposició que tots els comandaments es troben en estat 0 i els receptors tindran el que els correspongui a partir de l'estat 0 dels comandaments.

3 - Anirem accionant cada comandament. Col·locarem un 1 a la taula de la veritat enel moment en què canviem la posició del comandament respecte de la inicial i anotarem un 1 o un 0 en els receptors per cada estat dels comandaments, segons que entrin o no en funcionament.

4 - Farem totes les combinacions possibles i anotarem sempre tots els resultats fins a completar la taula de la veritat.taula de la veritat

ACTIVITATS del quadern 38 - 51
activitats clau del quadern 52 - 61
activitats clau de moodle 27 - 44

 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA