Aula Z Tecnologia 1r ESO

propietats mecàniques

són aquelles propietats que ens permeten determinar el comportament dels materials quan estan sotmesos a una força, per tant diem que quan sobre un cos hi actuen determinades forces aquest està sotmès a esforços.
La reacció d’una peça d’un determinat material sotmesa a un esforç depèn de diversos factors, tals com la intensitat d’aquest esforç, les mesures de la peça, el material de que està fet i també del tipus d’esforç.


Tracció i Compressió


Font: madex.es


Tracció: esforç a que se sotmet un material quan s'apliquen sobre el dues forces oposades, de forma que es tendeix a estirar-lo.

Compressió: esforç a que se sotmet un material quan apliquem dues forces que actuen en direcció a un mateix punt, de forma que es tendiex a escurçar o aixafar el material.
Flexió

Font: kalipedia.com

esforç a que se sotmet un material quan se li apliquen forces que tendeixen a doblegar-lo  o corbar-lo.

Aquesta propietat s’aprofita per construir estructures que siguin resistents però alhora tinguin prou flexibilitat per tal de poder absorvir els petits moviments ocasionats pels canvis de temperatura, humitats normals o pesos que han de suportar certes estructures.


Trencament o cisallament

cisallament

esforç a que se sotmet un material quan se li apliquen forces dues forces oposades que tendeixen a tallar-lo.Torsió

torsió 


esforç a que se sotmet un material quan se li apliquen forces que tendeixen a retorçar-lo.
Elasticitat i Plasticitat

elasticitat  Elasticitat: és la propietat que tenen els materials de deformar-se quan suporten un esforç i de retornar a la seva forma inicial quan aquest deixa d’actuar. Existeix un límit d'elasticitat per a cada material, que determina quan el material que està sotmés a una força queda deformat permanentment amb la possibilitat de trencar-se.

Plasticitat: és la propietat que tenen els materials de conservar les deformacions produïdes per l’acció dels esforços a que han estat sotmesos quan aquests deixen d’actuar.


Ductilitat i Mal·leabilitat

ductilitat  Ductilitat: és la propietat dels materials que permet deformar-los permanentment en fils o barilles quan són sotmesos a un esforç de tracció.

mal·lrabilitat     Mal·leabilitat: és la propietat dels materials que permet deformar-los permanentment en làmines quan són sotmesos a una força de compressió.
Resistència

resistència

és la propietats  que tenen els materials de suportar diferents forces sense trencar-se.Duresa, Tenacitat i Fragilitat

duresa fragilitatDuresa: és la propietat que tenen els materials d’oposar-se a se ratllats o penetrats.

Tenacitat: és la propietat que tenen els materials de resistir cops sense  trencar-se .

Fragilitat: és la propietat d'un material de trencar-se per un cop.


Fatiga

fatiga


és la resistència d’un material al trencament en ser sotmès repetidament al mateix esforç
Maquinabilitat

maquinabilitat


és la propietat que fa referència a la facilitat amb què un material pot ser treballatSoldabilitat

soldar 

és la propietat que tenen alguns materials a unir-se sòlidament entre ells per efecte de l’escalfor.
ACTIVITATS del quadern 24 - 31
activitats de moolde 12 - 25


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA