Aula Z Tecnologia

experiència 05: sensors òptics


Experiencia 5


Els sensors òptics són elements que reaccionen amb la llum. Aquests elements són molt cars per la qual cosa només n’hi ha un en el material subministrat. Els tres sensors tenen el mateix comportament. Manipula aquest component amb precaució i no dobleguis mai les potes de connexió sobre el teu cos. Col·loca ara aquest element en els borns (10) i (12) de manera que el costat sensible a la llum quedi cap enlaire..Munta el circuit tal i com s’indica a la figura. Alimenta el circuit.

Quan la llum és captada pel sensor, aquest ofereix poca resistència al pas del corrent, llavors el transistor es troba en fase d’aturada i el LED s’il·lumina. Cobreix ara el sensor amb la mà i comprova que quan no rep llum, el transistor no condueix corrent i el LED no s’il·lumina.

Es comprova que l’experiència no funciona quan el LED no s’apaga. En aquest cas és molt probable que el sensor rebi llum pels costats per excés de claredat i amb la mà no es pugui protegir suficientment.

Repeteix l’experiència tapant amb algun element que l’enfosqueixi totalment. S’utilitzen fotoresistències (LDR) per tal de poder efectuar les medicions (per exemple fotòmetres). S’usen fotodíodes (LDD) i fototransistors (LDT) com a interruptors,  per exemple en les barreres lluminoses.

Amb aquests components es pot posar un dispositiu d’enllumenat que s’apagui amb la llum del dia o bé una per a obrir les portes o per a comptar objectes que passen per davant del sensor entre moltes altres aplicacions. Posteriorment es realitzarà una barrera lluminosa.  


Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA