Aula Z Tecnologia

experiència 03: el transistor


  Experiencia 3

Si no s'ha realitzat cap experiència d'aquest tipus, primer cal estudiar els transistors. Doblega les potes de connexió de tots els transistors tal i com s'indica a la figura de manera que 3 de les potes quedin alineades per tal de poder-les col·locar en 3 borns consecutius de la regleta. En algun dels casos els transistors subministrats pels muntatges tenen altres especificacions que les indicades a les figures. En aquest cas cal consultar la taula d'equivalències anexa per tal de veure a quin tipus de transistor correspon. A les instruccions quan s'anomena un tipus de transistor s'hi afegeix un espai en blanc entre claudàtors {...} en el que s'ha d'anotar el tipus de transistor que realment s'utilitza a l'experiència.

Ara connecta un transistor del tipus "BC 548B" en els borns (7), (8) i (9) de manera que la part impresa quedi cap enlaire. Desconnecta els cables dels borns (7) i (9) i connecta'ls als borns (8) i (12). Comprova que el muntatge es correspongui exatament amb el de la figura. Per tal de facilitar l'orientació, el número dels borns de la regleta està referenciat a l'esquema de la figura, això permet un comprovació ràpida i fàcil. El transistor té tres potes de connexió: l'emisor (E), connectat al born (7), el col·lector (C) connectat al born (9) i la base (B) connectada al born (8). Connecta la pila. Darrera del LED i de la resisitència de 120 Ohm, està connectat al pol positiu (+) al col·lector i, en l'emisor, està connectat el pol negatiu. El fet que el LED no s'il·lumini indica que no hi ha pas de corrent, es diu que el transistor està bloquejat.

Connecta ara la resistència de 2.7 kOhm als extrems dels cables que surten dels borns (8) i (12). El LED s'il·lumina amb intensitat: el transistor està bloquejat i permet el pas de corrent. Per tant, es pot decuir que el pas d'una dèbil corrent que, partint del pol positiu i passant per la base (B) i esprés per l'emisor (E) i arribant finalment al pol negatiu, es suficient per permetre el pas lliure entre el col·lector (C) i l'emisor (E). Realitza la mateixa experiència amb una resistència  de 22 kOhm. El corrent que passarà per la base serà molt més petita, però suficient per desbloquejar el transistor i el LED s'il·lumina. Gràcies a la primera experiència, sense transistor, sabem que a través d'una resistència de 22 kOhm passa un corrent molt dèbil. Amb aquesta resistència el LED no s'il·lumina. Prova ara amb una resistència d'1 MOhm. Tot i així el LED s'ha d'il·luminar. En aquest cas el corrent que passa a través de la base no té més de 4 millonèssimes d'amperi, però és suficient per permetre que el transistor es mantingui desbloquejat.

Experiencia 3Els transistors poden cumplir dues funcions:

1 - Poden utilitzar-se com interruptor bloquejant o deixant passar el corrent a través del col·lector


2 - Poden utilitzar-se com amplificador. Un corrent dèbil, amplificat a la seva base, es suficient per a permetre el pas d'un corent elevat a través del col·lector.

Pel transistor BC 548B {...} com pel BC 558B{...}, el corrent del col·lector és de 200 a 450 vegades més gran que la de la base. En alguns transistors especials com  el BC 517, que es veurà més endavent, el corrent del col·lector és de 30.000 vegades més gran que el de la base.


 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA