Aula Z Tecnologia

preperació del material necessari

Agafa una regleta de connexions i afluixa tots el visos.

regletaEl muntatge sobre una regleta de connexions te diverses avantatges: els circuits se poden muntar i desmuntar amb facilitat i no es necessari usar el soldador. De tota manera també hi ha algun inconvenient:cal assegurar-se que els cablejat estigui a l'interior dels seus borns i que aquests estiguin ben fixats. Els visos no s'han de fermar excessivament per tal de no aixafar el cable i tallar-lo. 

Es pot preparar ara el primer muntatge. La figura representa un diode electroluminiscent (LED) i la seva representació simbòlica. En el material subministrat hi ha quatre LED, tres de vermells i un de verd. Agafa el de color verd i plega les dues potes de connexió tal com s'indica a la figura de manera que entrin en dos borns continus.

Les potes de connexió són de diferent longitud per tal que es puguin identificar fàcilment: la més llarga s'ha de connectar sempre al born del pol positiu (+) i la més curta al born del pol negatiu (-).

Col·loca el LED verd a la regleta, connectant la pota llarga al (+) en el born (12) i la pota curta  (-) al born (11) com mostra la figura. Agafa dos trossos de fil d'uns 10 cm cada un i treu uns 5 mm de l'aïllament dels extrems. Col·loca un fil al born (7) (-) i l'altre al born (12) (+). Es necessiten a més dos trossos de fil de 5 cm als que també s'ha de treure 5 mm de l'aïllament dels deus extrems.

A la figura es mostra el LED, no en la seva forma real, sinó amb el seu símbol. Aquesta forma simbòlica serà la forma de representar els components a excepció dels transistors, que per tal d'evitar confusions, es representa amb la seva forma real. 
Aula Z                            CONTACTA:  Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA