Aula Z Tecnologia-Informàtica

conceptes bàsics sobre xarxes


InternetComunicació: és el procés que porta un missatge d'un emissor a través d'un canal a un receptor. En una xarxa, els ordinadors són emissors i receptors al mateix temps. El canal és el mitjà pel qual circulen les dades:cables, fibra,...

Protocol: És el llenguatge i el conjunt de regles per les quals emissor i receptor es comuniquen . El protocol més utilitzat és el d'internet : TCP/IP

Adreça IP privada: Identifica a cada dispositiu a la xarxa. Està format per 4 nombres separats per punts, amb valors del 0 al 255.

Adreça IP Pública: Es denomina IP pública a aquella adreça IP que és visible des d'Internet.  Sol ser la que té el router o mòdem. És la que dóna “la cara” a Internet. Aquesta IP sol ser proporcionada pel ISP (empresa que et dóna accés a internet: Jazztel, Telefónica, Ya.com, etc.).

InternetPorta d'enllaç o Gateway: És l'adreça IP per la qual la xarxa local surt a l'exterior, ja sigui una altra xarxa o internet. Sol ser la IP del router (192.168.1.1).

Màscara de xarxa: S'assembla a l'adreça IP, però determina quina part de l'adreça IP especifica a l'equip i quina part a la subxarxa a la qual pertany. S'usa per crear subxarxes.

Grup de treball: Els equips s'agrupen en subxarxes per facilitar el seu ús. Perquè els equips d'una mateixa xarxa puguin comunicar-se han d'estar en el mateix grup de treball.

DNS (Sistema de Noms per Domini): Les adrecis IP són difícils de recordar. Per ells s'utilitza el DNS que associa a les adrecis IP un conjunt de paraules fàcils de recordar.

InternetAdreça MAC: Identificador únic d'un dispositiu de xarxa . Consta d'un identificador hexadecimal de 6 bytes (48 bits). Els 3 primers bytes, anomenats OUI, indiquen el fabricant i els altres 3 són assignat pel fabricant. Per exemple : 00-80-5A-39-0F-DE.

Port: Interfície per comunicar-se amb un programa a través de la xarxa. Exemple: el servei http utilitza el port 80. 
Aula Z                            CONTACTA:  Mario Domenech i Conxita Sabartrés  Licencia de Creative Commons
Valid CSSValid html 4.01Valid WAI 1.0 AAA